Χαρτοφυλάκιο Thermi Ventures

THERMI VENTURES A.Ε

Η THERMI VENTURES A.Ε. Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών, διαχειρίζεται το Α.Κ.Ε.Σ. «THERMI-ΤΑΝΕΟ VENTURE CAPITAL FUND»βάσει των διατάξεων του νόμου 2992/2002.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012, 20132014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

THERMI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η THERMI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών του TTVCF με συμμετοχές στις εταιρείες 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΕ, 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ IΙΙ ΑΕ, ΒΕΡΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΕ, ΒΕΡΜΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ ΑΕ, ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ ΑΕ, ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΕ. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η THERMI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχουν αναπτύξει έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 89MW, εκ των οποίων Φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 3MW έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012,  2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

THERMI ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

Η THERMI ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών του TTVCF με συμμετοχές στις εταιρείες ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε., ΣΕΚΤΑ Α.Ε., ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε., THERMI SOLAR ΑΕ. Οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει η THERMI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, έχουν αναπτύξει έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 33,7MW, εκ των οποίων Φωτοβολταικά πάρκα ισχύος 3,7MW έχουν τεθεί σε λειτουργία.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012 2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση 30/06/2015

 

2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Α.Ε.

Η 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι Α.Ε. είναι εταιρεία συμμετοχών του TTVCF και συμμετέχει στην εταιρεία SPI & ΣΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ Ε.Ε. Η εταιρεία στην οποία συμμετέχει η 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι, έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία Φ/Β πάρκα συνολικής ισχύος 4,4MW.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012,  2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙI Α.Ε.

Η 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία αναπτύσει αιολικά πάρκα ισχύος 32MW στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015, Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών

 

2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙII Α.Ε.

Η 2Φ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΙI Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία αναπτύσει αιολικά πάρκα ισχύος 12MW στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012,  2014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών, Πρόσκληση ΓΣ 9/12/2015

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ I Α.Ε.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ Ι Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία αναπτύσει αιολικά πάρκα ισχύος 12MW στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012,  2014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ II Α.Ε.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ II Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία αναπτύσει αιολικά πάρκα ισχύος 30MW στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 20122014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης Ανωνύμων Εταιρειών

 

ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε.

Η ΗΛΙΟΧΡΗΣΗ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκο ισχύος 1,99MW στο Νομό Έβρου.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012, 2013, 2014

 Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε.

Η ΗΛΙΟΣΤΟΙΧΕΙΟ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκο ισχύος 1,1MW στο Νομό Ροδόπης.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012 2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

THERMI SUN A.Ε.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ Ε.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκα ισχύος 4,4MW στην πόλη της Ορεστιάδας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε.

Η ΗΛΙΑΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία αναπτύσει Φ/Β πάρκα ισχύος 25MW στην περιφέρεια Δ. Μακεδονίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012 2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015, Περίληψη Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης 19/10/15, Πρόσκληση ΓΣ 10/12/15

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε.

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκο ισχύος 1,2MW στο Νομό Ηλείας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012,  2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/2014, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015

 

ΣΕΚΤΑ Α.Ε.

Η ΣΕΚΤΑ Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκο ισχύος 1,98MW στο Νομό Β. Κυνουρίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012

 

THERMI SOLAR Α.Ε.

Η THERMI SOLAR Α.Ε. είναι εταιρεία xαρτοφυλακίου του TTVCF η οποία έχει αναπτύξει, κατασκευάσει και λειτουργεί Φ/Β πάρκο ισχύος 0,5MW στο Νομό Μεσσηνίας.

Οικονομικές Καταστάσεις: 2011, 2012 2013, 2014

Πρόσκληση ΓΣ 29/5/14, Πρόσκληση ΓΣ 30/06/2015